Twój koszyk jest pusty.

Language: PL

Regulamin www.a-parts.com.pl

Kontakt z właścicielem można uzyskać

a. Pod numerem telefonu: +48 690 417 013 (koszt połączenia według taryfy operatora).

b. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: shop@a-parts.info

Właścicielem sklepu jest: A-parts Rudziejewska Spółka Komandytowa z siedzibą przy: Żarecka 1 Warszawa 04-810, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000785006, NIP: 952-219-64-55

§1 Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.a-parts.com.pl należący do A-parts Rudziejewska Spółka Komandytowa za pośrednictwem, którego Klient może złożyć zamówienie.

3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Sprzedający – A-parts Rudziejewska Spółka Komandytowa z siedzibą przy: Żarecka 1 Warszawa 04-810, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000785006, NIP: 952-219-64-55

5. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

7. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego.

§2 Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.a-parts.com.pl

2. Klienci zobowiązują się do zapoznania z niniejszym Regulaminem przed złożeniem zamówienia oraz do jego przestrzegania i stosowania.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

4. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. Informacje o głównych cechach Towarów Sprzedający zamieszcza na stronie Sklepu Internetowego.

6. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

§3 Ceny

 

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).

2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w formularzu zamówienia dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4 Składanie zamówień

 

1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym. <

4. Zakupu można dokonać po zarejestrowaniu przez Klienta konta w sklepie internetowym wypełniając formularz rejestracyjny podając imię, nazwisko adres, numer telefonu, adres e-mail oraz dodatkowo numer NIP przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zostaje utworzone konto Klienta, z którego może korzystać podczas składania zamówień. Do każdego konta przypisane jest indywidualnie login i hasło. W przypadku założenia konta zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana jednorazowo i obowiązuje do czasu usunięcia konta.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały opóźnione lub niezrealizowane z powodu podania przez Klienta błędnych danych adresowych lub braku płatności za zamówienie.

7. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy lub odmówi on uzupełnienia danych Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

8. Złożenie zamówienia stanowi ofertę do zawarcia umowy sprzedaży. Klient zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedającym dopiero w momencie otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy sprzedaży.

9. Po złożeniu zamówienia potwierdzenie zamówienia przesyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta. <

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli przed wysłaniem do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia okaże się, że Sprzedający nie ma na stanie towaru zamówionego przez Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu względem Klienta.

11. Jeżeli towar oferowany przez Sprzedającego na stronie sklepu jest w ograniczonej ilości na stronie sklepu przy danym towarze pojawi się informacja „ograniczona dostępność” wówczas Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia nawet po jego potwierdzeniu, jeżeli sprowadzenie produktu okaże się niemożliwe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu względem Klienta.

12. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje fakturę VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.

13. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności Klienta na rachunku bankowym Sprzedającego lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia.

14. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedający poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin lub może anulować zamówienie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tego tytułu.

15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. <

16. Aby zarejestrować w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający:

a. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

§5 Sposoby płatności za Zamówienie

 

1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez Bank Santander , numer rachunku: 81 1090 2590 0000 0001 4257 8257.

b. Serwis Przelewy 24 realizowany za pośrednictwem :

PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego jako krajowa instytucja płatnicza, zwaną dalej Serwisem Przelewy24.

c. Serwis iMoje realizowany za pośrednictwem :

ING Bank Śląski S.A, ul. Sokolska 34a, 40-086 Katowice, wpisanym do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego jako krajowa instytucja płatnicza, zwanym dalej Serwisem iMoje.

 

d. Serwis PayPal realizowany za pośrednictwem :

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg, wpisaną do Rejestru i nadzorowaną przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d'Arlon, L-1150 Luksemburg, zwanym dalej Serwisem PayPal

e. Płatność za pobraniem realizowane za pośrednictwem firm kurierskich DPD/INPOST/UPS/DHL/GLS

2. Wybór spsobu płatności leży wyłącznie w gestii Klienta

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 

1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Zamówienie jest wysyłane tego samego dnia roboczego o ile zostało w pełni przeprocesowane najpóźniej do godziny 15:00. Przez przeprocesowanie rozumie się: dokonanie przez Klienta skutecznej płatności za zamówienie poprzez serwis iMoje, Przelewy24 lub w przypadku wyboru rodzaju płatności: „Za pobraniem” otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedającego potwierdzającej złożenie zamówienia.

3. Zamówienia realizowane są przewoźnikami takimi jak DPD, Inpost i są wybierane przez Kupującego podczas składania zamówienia.

4. Cena za przesyłkę wyliczana jest automatycznie podczas składania zamówienia i uzależniona jest od wagi oraz wartości towaru do wysyłki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tego tytułu.

§7 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, przedsiębiorca lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, którzy zawarli umowę na odległość niezwiązaną z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.

Zasada zakupu przez przedsiębiorcę lub osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma zastosowanie, gdy z treści zawieranej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

a. na adres e-mail shop@a-parts.info

b. poprzez Profil Klienta Sklepu Internetowego, zakładkę Reklamacje / Zwroty

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo

(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów

b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem o ile towar nie nosi znamion użytkowania.

Koszty wysyłki pokrywa Kupujący i to na nim spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie towaru do transportu.

Zwracany towar nie może nosić śladów użycia, musi posiadać oryginalne opakowanie i wszystkie elementy zestawu oraz być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

§8 Procedura reklamacji

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. [Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy Kodeks Cywilny.]. Zasada z niniejszego punktu regulaminu nie ma zastosowania w przypadku zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą pod warunkiem gdy z treści zawieranej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. W takim przypadku przedsięborcy lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przysługują wszystkie prawa konsumenckie przewidziane w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta wyłącznie poprzez zakładkę „Reklamacje/Zwroty” znajdującą się w Profilu Klienta na stronie Sklepu Internetowego. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami Sklepu Internetowego. Po zgłoszeniu reklamacji Klient otrzyma mailowe potwierdzenie zgłoszenie reklamacji. Dalsze śledzenie statusu reklamacji jest dostępne po zalogowaniu się do Profilu Klienta: https://www.a-parts.com.pl/profil-klienta,6

4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedającemu reklamowany produkt lub fotografie przedstawiające wady Towaru umożliwiające rozpoznanie reklamacji.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji lub dostarczenia Towaru do Sprzedającego celem rozpoznania reklamacji. Termin na rozpoznanie reklamacji biegnie od prawidłowego uzupełnienia żądanych danych lub dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego.

6. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego złożenia, w tym z uwzględnieniem pkt. 8. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku braku wskazania przez Klienta żądania reklamacyjnego, wyboru dokona Sprzedający.

7. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na wolny od wad lub zwróci cenę zakupionego Towaru.

§ 9 Gwarancja

 

1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na Towary pod warunkiem, że udzielenie gwarancji zostało wskazane w opisie Towaru.

2. Jeżeli Towar posiada gwarancję udzieloną przez Producenta wskazane to zostaje w opisie Towaru oraz zostanie dołączony dokument gwarancyjny ( w szczególności karta gwarancyjna ) Producenta, który wskazuje warunki udzielonej przez Producenta gwarancji.

§10 Postanowienia końcowe

 

1. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu podczas pierwszego logowanie do Sklepu Internetowego po zmianie Regulaminu.

2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu, chyba że zmiany podyktowane są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wymagającymi od Sprzedającego stosowania przepisów nowych.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym, a Klientami będą rozpatrywane w miarę możliwości w drodze polubownej. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu będą rozpatrywane przez sąd właściwy.

6. Akceptując regulamin Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego.

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający.

8. Dane przetwarzane są na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i dotyczy osób fizycznych.

9. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz realizacji zamówienia i ewentualnego dochodzenia roszczeń.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

11. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i sprostowania i żądania usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

12. Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w każdym czasie poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres : A-parts Rudziejewska Spółka Komandytowa z siedzibą przy: Żarecka 1 Warszawa 04-810, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. W sprawach dotyczących przetwarzania Klient może kontaktować się drogą elektroniczną na adres shop@a-parts.info

14. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody.

15. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

16. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

17. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Klientowi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

Data aktualizacji: 2023-09-08 11:21:00