0
PLN

Twój koszyk jest pusty.

Language: PL

1. A-parts Sp.z.o.o. Spółka Komandytowa udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, Kupujący zobowiązany jest do jej sprawdzenia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń, a w szczególności:

- uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

- niekompletności przesyłki,

- niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia (dokumentem sprzedaży)

- uszkodzenia lub zerwania plomb

Kupujący obowiązany jest do podjęcia działań w celu ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym do sporządzenia protokołu z oględzin przeprowadzonych w obecności kuriera. Protokół z oględzin stanowi wyłączną podstawę reklamacji wad związanych z przesyłką towaru. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego, a w każdym razie nie później niż 2 dni od dnia doręczenia przesyłki, powiadomienia firmy A-parts Sp.z.o.o. Spółka Komandytowa na adres shop@a-parts.com.pl o zaistniałej sytuacji. W razie niedochowania któregokolwiek z powyższych wymogów Kupujący traci przysługujące mu uprawnienia.

3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że doręczony towar ma wady, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie firmę A-parts Sp.z.o.o. Spółka Komandytowa.  Reklamacje może zostać złożona przez Klienta wyłącznie poprzez zakładkę „Reklamacje/Zwroty” znajdującą się w Profilu Klienta na stronie Sklepu Internetowego. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami Sklepu Internetowego. Po zgłoszeniu reklamacji Klient otrzyma mailowe potwierdzenie zgłoszenie reklamacji. Dalsze śledzenie statusu reklamacji jest dostępne po zalogowaniu się do Profilu Klienta:  https://www.a-parts.com.pl/profil-klienta,6?tab=complaints

4.  Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedającemu reklamowany produkt lub fotografie przedstawiające wady Towaru umożliwiające rozpoznanie reklamacji.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji lub dostarczenia Towaru do Sprzedającego celem rozpoznania reklamacji. Wówczas nieużywany towar należy przesłać na własny koszt, na adres:

EMKA A-PARTS

Działkowa 67

02-234 Warszawa

6. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego złożenia, w tym z uwzględnieniem pkt. 8. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku braku wskazania przez Klienta żądania reklamacyjnego, wyboru dokona Sprzedający.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na wolny od wad lub zwróci cenę zakupionego Towaru.

8. Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia mechaniczne produktu,

- uszkodzenia powstałe w transporcie,

- zniszczenia powstałe z winy użytkownika,

- wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania produktu, niezgodnie z jego przeznaczeniem bądź informacjami zawartymi w instrukcji obsługi,

- próby naprawy lub modyfikacji przeprowadzone na własną rękę przez nabywcę lub nieuprawniony serwis.

- towary na których zostały usunięte bądź wymazane plomby

- zużycia produktu wynikającego z jego normalnej eksploatacji,

9. W razie wysłania przez Kupującego towaru, który nie podlega gwarancji zgodnie z niniejszym regulaminem, towar ten zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt.

10. A-parts Sp.z.o.o. Spółka Komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie Kupującego, a także za takie, które nie zostały wyrządzone umyślnie. W tych granicach A-parts Sp.z.o.o. Spółka Komandytowa ponosi odpowiedzialność wyłącznie za straty, które poszkodowany faktycznie poniósł.

Data aktualizacji: 2021-12-17 11:00:00